Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Pytania dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1. Myślę o założeniu własnej firmy i otrzymaniu wsparcia finansowego z UE. Gdzie mógłbym udać się w celu uzyskania bliższych informacji?

Odpowiedź:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" istnieje możliwość aplikowania o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wsparcie ubiegać się mogą: 

v osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności:

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu

ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

- kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)

- osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych

- osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy

- osoby po 45 roku życia

- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do

25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

W ramach Działania z wnioskami aplikują instytucje, które będą przeprowadzać szkolenia dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą . Po ukończeniu takiego szkolenia osoby, które rozpoczną działalność w wyniku uczestnictwa w projekcie będą mogły starać się o dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł. Przyszłym przedsiębiorcom będzie także udzielane wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące między innymi doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości wzięcia udziału w projekcie (otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) należy zgłosić się do konkretnej instytucji wyłonionej w drodze konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 6.2 POKL.  

Na stronie www.pokl.mazowia.eu w zakładce załóż firmę z funduszy unijnych - krok po kroku (link: http://archiwum.pokl.mazowia.eu/zaloz-firme-z-funduszy-unijnych-krok-po-kroku/zaloz-firme-z-funduszy-unijnych-krok-po-kroku.html ) znajduje się informacja dotycząca procedury aplikowania o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wraz z Listą instytucji szkoleniowych wdrażających projekty w ramach Działania 6.2 POKL - Obszar realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursów Działania 6.2 PO KL w 2011 r. ( http://archiwum.pokl.mazowia.eu/instytucje/listy-instytucji-szkoleniowych-wdrazajacych-projekty-w-ramach-dzialania-6-2-po-kl.html  

2. Pomoc publiczna w ramach Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1

Odpowiedź:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe'', zastosowanie mają przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej, które powinny być stosowane łącznie z przepisami regulującymi wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

W Poddziałaniu 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe'', pomoc publiczna wystąpi na:

a) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1).

W wyżej wskazanym typie projektów mogą zaistnieć dwa poziomy udzielania pomocy publicznej:

· gdy IOK udziela pomocy publicznej podmiotowi (beneficjentowi), który realizuje projekt na własne potrzeby (projektodawca- beneficjent i przedsiębiorca korzystający ze szkoleń/ doradztwa to ten sam podmiot) lub na potrzeby innego przedsiębiorcy/ów powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo;

· gdy projektodawca - beneficjent (operator pomocy publicznej) udziela pomocy publicznej innemu podmiotowi, któremu organizuje szkolenia/ doradztwo (projektodawca- beneficjent i przedsiębiorca korzystający ze szkoleń/ doradztwa to dwa odrębne podmioty).

W przypadku tego typu projektów występuje pomoc publiczna na szkolenia. Pomoc na szkolenia udzielana jest zgodnie zRozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 20.12.2010, Nr 239 poz. 1598). Beneficjentem pomocy są przedsiębiorstwa i ich pracownicy oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na posiadaną formę organizacyjno-prawną.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, możliwe jest udzielenie pomocy publicznej na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne.

a) szkolenia ogólne to szkolenia teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej,

b) szkolenia specjalistyczne to szkolenia teoretyczne lub praktyczne prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej.

Intensywność pomocy liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych.

Projektodawca zobowiązany jest do wyczerpującego uzasadnienia przewidzianych w projekcie szkoleń, zgodnie z ww. definicjami wraz z podaniem wszystkich przesłanek potwierdzających spełnienie definicji.

Ad. a) w przypadku szkoleń ogólnych maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć:

Ø 80 % kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,

Ø 70% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,

Ø 60 % kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo,

Ad. b) W przypadku gdy pomoc jest udzielana na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć:

Ø 45 % kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,

Ø 35% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,

Ø 25% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo.

W przypadku gdy szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić celem wyliczenia intensywności pomocy albo specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony, przysługuje maksymalna intensywność pomocy przewidziana dla szkoleń specjalistycznych.

Intensywność pomocy publicznej na szkolenia może zostać zwiększona o 10 pkt proc., jeśli w szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni.
Po zsumowaniu - maksymalny pułap intensywności pomocy nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowalnych.

Część kosztów związanych z realizacją projektu szkoleniowego (w tym m.in. wydatki ponoszone na adaptację budynków oraz pomieszczeń w których odbywa się szkolenie, zakup sprzętów, wyposażenia i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia) objętych jest zasadą cross- financingu, a zatem wydatki te nie mogą przekroczyć łącznie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu szkoleniowego. Na gruncie przepisów
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomoc udzielona na pokrycie powyższych wydatków w ramach projektu udzielana jest jako pomoc de minimis.

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

3. Chciałbym dowiedzieć się nt. dofinansowania do przedszkola. Jakie wymogi trzeba spełnić i jakie dokumenty należy złożyć?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, istnieje możliwość dofinansowania projektów związanych z :

- tworzeniem przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego (W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2009 r.) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)

- wsparciem istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

- opracowaniem i realizacją kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Grupami docelowymi (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające
z pomocy) do których można kierować wsparcie są:

- dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) (W przypadku gdy roczne przygotowanie przedszkolne obejmujące dzieci w wieku lat 6 realizowane jest w przedszkolu, uczestniczące w nim dzieci mogą stanowić grupę docelową Poddziałania 9.1.1. Wsparcie w Poddziałaniu 9.1.1 w tym przypadku kierowane będzie zarówno do dzieci w wieku 3-5 lat jak i do dzieci
w wieku 6 lat, przy czym ze względu na przyjęte wskaźniki monitorowania PO KL
w sprawozdawczości należy wówczas oddzielnie wykazywać liczbę objętych wsparciem dzieci w wieku 3 - 5 lat. Ze względu na ograniczenie wynikające z art. 14a ust. 5 ustawy
o systemie oświaty nie jest możliwe natomiast objęcie dzieci 6-letnich innymi formami wychowania przedszkolnego. Natomiast wsparcie w ramach Działania 9.1.1 nie może być skierowane do dzieci w wieku lat 6 objętych przygotowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. W tej sytuacji dzieci te stanowią grupę docelową programów rozwojowych realizowanych przez szkoły w ramach Poddziałania 9.1.2. Wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być także objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (art. 14.1a Ustawy z dnia 7 września 1997 roku o systemie oświaty)

- rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)

- istniejące przedszkola

- funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.

Beneficjentami omawianego Poddziałania mogą być wszystkie podmioty -
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

4. Z jakiej formy wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać osoby fizyczne na założenie działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

W ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone są nabory uczestników w projektach polegających na udzielaniu preferencyjnie oprocentowanych pożyczek do 50 tys. zł, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę (wraz ze szkoleniem i doradztwem), które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy oraz nie podjęły kroków w celu rejestracji podmiotu gospodarczego. Podmiotami, które udzielają wsparcia w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są:

-          - Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości http://pozyczkinafirme.pl/

oraz

-          Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości http://kswp.org.pl/projekty/dla-bezrobotnych/gotowka-na-start.

 

Także w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziane jest wsparcie dotacyjne na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Lista podmiotów realizujących projekty w ramach ww. Poddziałania znajduje się pod linkiem: http://archiwum.pokl.mazowia.eu/informacje/8-1-2-do-zaloz-firme.html.  

 

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.