Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria merytoryczne

Załącznik nr 5. Kryteria wyboru finansowanych operacji.

Tabela nr 1. Kryteria formalne (wspólne dla wszystkich działań, z wyjątkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach działań: 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym", 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" 5.2 „Rewitalizacja miast")

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w Jednostce.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie. Termin składania uzupełnienia wniosków zawarty jest w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3.

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na stronach internetowych, obowiązującego dla danego działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października

1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5.

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

a. zgodność z celami Działania

b. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania

c. zgodność z kategoriami interwencji

d. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

e. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

f. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

g. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

h. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7.

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent zapewnił stosowanie prawa krajowego i unijnego dot. pomocy publicznej

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

8.

Zgodność dokumentacji środowiskowej z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2.

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

9.

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

a. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i załączników

b. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

c. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

d. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame,

e. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

g. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

h. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, Regulaminie Konkursu),

i. załączniki do wniosku są aktualne,

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10.

Zgodność z Regulaminem konkursu lub listą IWIPK i zgłoszeniem do IWIPK

Kryterium będzie oceniać zgodność Wniosku z Regulaminem konkursu i/lub Wytycznymi dot. Projektów kluczowych, listą IWIPK przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zakresem przedmiotowym i podmiotowym przedstawionym
w zgłoszeniu do IWIPK.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11.

Właściwy okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) i/lub Regulaminem Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12.

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (montaż finansowy), czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z „Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013"

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13.

Zgodność z polityką równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu z polityką równych szans.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14.

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16.

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu z przepisami dot. zamówień publicznych, zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EC

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17.

Oszczędność energii

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że podejmie/podjął kroki/działania zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów kryterium nie będzie weryfikowane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18.

Spójność danych finansowych i rzeczowych w ujęciu czasowym

Kryterium pozwoli zweryfikować spójność danych określających lata realizacji projektu, założenia finansowe w okresie realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

19.

Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło pozyskania danych)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

Tabela nr 2. Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych

Kryterium

Kryterium

Opis

Źródło informacji

Kto sprawdza

Ocena

Czy projekt podlega procedurze w zakresie OOŚ Tak/nie

Tak

Czy przedłożone zostały wszystkie wymagane załączniki w zakresie OOŚ

Przedsięwzięcia podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia wszystkich wymaganych załączników i dokumentacji dotyczących OOŚ (zgodnie z listą załączników do konkursu). Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, a więc nie zostało uznane za konieczne przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG),

· Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ,

· Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

· dokumentacja środowiskowa

Grupa OOŚ

0/1

Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny

Kompletność wypełnienia poszczególnych punktów w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Treść Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być zgodna z informacjami zawartymi we wniosku (część E.3.1, E3.2), dokumentacji środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzję budowlaną lub z tą decyzją.

0/1

Czy procedura OOŚ została przeprowadzona poprawnie

Zgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz przepisami krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organów w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym, itp.)

dokumentacja środowiskowa

0/1

Nie

Wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawności procedury OOŚ i jest kierowany do dalszej oceny

Przedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wypełnianego (w sposób prawidłowy)w ograniczonym zakresie.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane w przypadku realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

· Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

· Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy)

Grupa OOŚ

0/1


2. Kryteria strategiczne (wspólne dla wszystkich działań, z wyjątkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach działań: 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym", 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" 5.2 „Rewitalizacja miast")

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa

(max. 10 punktów)

§ Zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii

(0 lub 2 punkty)

§ Wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii

(0 lub 6 punktów)

§ Wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych

(0 lub 2 punkty)

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania

(max. 5 punktów)

§ Zgodność ramowa

(0 lub 2 punkty)

§ Wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych

(0 lub 3 punkty)

15

2

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Konkurencyjność w układzie:

- ponad lokalnym

(0 lub 2 punkty)

- regionalnym i krajowym -

(0 lub 2 punkty)

- europejskim

(0 lub 2 punkty)

6

3

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Innowacyjność

- technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

- organizacyjna i zarządcza

(0 lub 1 punkt)

4

4

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność).

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Spójność w zakresie:

- ekonomicznym

(0 lub 1 punkt)

- społecznym

(0 lub 1 punkt)

- przestrzennym

(0 lub2 punkty)

4

5

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ projekty lokalne

(0 punktów)

§ projekty ponad lokalne - powiatowe (1 punkt)

§ projekty o zasięgu ponad powiatowym (3 punkty)

3

6

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ brak efektu

(0 punktów)

§ występowanie efektu (3 punkty)

3

RAZEM

35

3. Kryterium bieżących potrzeb *

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Kryterium bieżących potrzeb

Kryterium bieżących potrzeb dla poszczególnych priorytetów RPO każdorazowo definiuje Zarząd Województwa, z możliwością jego zmiany w zależności od bieżącej sytuacji w województwie.

Kryterium to dotyczy bieżących determinant polityki regionalnej.

0-5 punktów

5

RAZEM

5

* Użycie tego kryterium przez Zarząd Województwa, będzie za każdym razem odpowiednio uzasadnione.

4. Kryteria merytoryczne horyzontalne (wspólne dla wszystkich działań, z wyjątkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna oraz schematu JESSICA realizowanego w ramach działań: 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym", 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" 5.2 „Rewitalizacja miast")

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Potrzeba realizacji projektu

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne.

Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami)

§ Projekt stanowi logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach są spójne - 1 pkt

§ Wnioskodawca w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przedstawił rzetelną i pełną analizę potrzeb na produkty/usługi będące skutkiem projektu oraz funkcjonowanie podmiotu w trakcie i po realizacji inwestycji - 2 pkt.

§ Realizacja projektu jest zasadna - 2 pkt.

§ W przeciwnym wypadku - 0 pkt.

Punktacja jest sumowana wewnątrz kryterium .

5

2

Komplementarność z innym projektem/ projektami

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii.

(Synergia to współdziałanie różnych interwencji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmacnianie, potęgowanie się efektów interwencji.)

Komplementarność przedmiotowa - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem społeczno-gospodarczy.

Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokojenia określonej potrzeby.

Komplementarność funkcjonalna - występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów. Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie.

Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn składających się na główny problem (nadrzędny), drugi - komplementarny - projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu. Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego.

Komplementarność międzyfunduszowa - projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności), PROW.

Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami)

Dokumenty potwierdzające deklarowaną we wniosku komplementarność (np. Plany Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Projekt jest komplementarny pod względem:

§ przedmiotowym i/lub geograficznym - 1 punkt),

§ funkcjonalnym - 2 punkty,

§ międzyfunduszowym - 2 punkty,

punktacja jest sumowana wewnątrz kryterium.

Brak komplementarności lub brak wykazania komplementarności we wniosku o dofinansowanie - 0 punktów

5

RAZEM

10


5. Kryteria szczegółowe dla działań RPO WM

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego

Kryteria szczegółowe (punktowe)

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Nawiązanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi

Ocena nawiązania przyszłej współpracy z innymi jednostkami naukowymi (szkołami wyższymi lub instytucjami badawczo - rozwojowymi) w wyniku realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Nawiązanie współpracy z:

§ z co najmniej 6 jednostkami naukowymi (12 punktów).

§ 4-5 jednostkami naukowymi (9 punktów);

§ 2-3 jednostkami naukowymi (6 punktów);

§ 1 jednostką naukową (3 punkty).

12

2

Nowoczesność proponowanych rozwiązań.

Oceniana będzie nowoczesność zakupionej infrastruktury w skali instytucji naukowej, jak również jej bliższego i dalszego otoczenia.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Rozwiązanie jest nowe w skali dalszego otoczenia instytucji naukowej - co najmniej całego regionu (10 punktów).

§ Rozwiązanie jest nowe w skali najbliższego otoczenia instytucji naukowej - co najmniej powiatu (8 punktów)

§ Rozwiązanie jest nowe w skali instytucji naukowej (4 punkty).

10

3

Nawiązanie współpracy z potencjalnymi odbiorcami badań w wyniku realizacji projektu.

Ocena wykorzystania w sferze gospodarczej wyników badań zrealizowanych dzięki zakupionej infrastrukturze B+R.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Nawiązanie współpracy z:

§ 1 odbiorcą (2 punkty);

§ 2-4 odbiorcami (6 punktów)

§ 5-6 odbiorcami (8 punktów)

§ z co najmniej 7 odbiorcami (10 punktów)

10

4

Liczba utworzonych miejsc pracy

Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu - liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ 2 punkty za każde utworzone miejsce pracy

(max. 10 punktów)

§ Nie utworzono miejsc pracy

(0 punk tów)

10

5

Charakter planowanej współpraca w wyniku realizacji projektu.

Ocena planowanej współpracy z zespołami badawczymi i przedsiębiorcami w wyniku realizacji projektu - zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Współpraca międzynarodowa

(5 punktów)

§ Współpraca krajowa (3 punkty)

8

RAZEM

50

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka

Dodatkowe kryteria wykonalności.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Możliwość i zasadność wdrożenia wyników badań

Wykorzystanie w sferze gospodarczej wyników projektów badawczo-rozwojowych jest możliwe i zasadne w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Ocena następować będzie w szczególności na podstawie przedstawianej przez wnioskodawcę analizy zapotrzebowania rynkowego, oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz prognoz finansowych.

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku, wniosek o odstąpienie

0/1

Kryteria szczegółowe (punktowe)

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1.

Współpraca instytucjonalna ze sferą B+RT.

Oceniana będzie forma współpracy wnioskodawcy z jednostkami naukowymi[1] przy realizacji części badawczej lub wdrożeniowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku

§ Współpraca wnioskodawcy w formie konsorcjum[2] - 8 punktów;

§ Współpraca wnioskodawcy w formie klastra (funkcjonującego na podstawie umowy lub porozumienia), w skład którego wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa - 6 pkt.

§ Współpraca wnioskodawcy z jednostką naukową - 2 punkty;

§ Brak współpracy lub brak danych- 0 punktów.

Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Jeśli jednak wnioskodawca, przy spełnieniu jednego z warunków określonych w tire 1-3, nawiąże dodatkowo współpracę z zagraniczną jednostką naukową - 2 pkt.

§

10

2.

Innowacyjność proponowanych produktów/usług oferowanych dzięki realizacji inwestycji.

Ocena innowacyjności proponowanych rozwiązań. Promowane będą projekty polegające na wprowadzeniu nowego lub udoskonaleniu istniejącego produktu/usługi z wykorzystaniem nowych technologii.

Ocena ekspercka MJWPU, wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku.

1. Efektem projektu będzie:

a) wdrożenie przez wnioskodawcę technologii lub procesu stosowanego na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat - 6 punktów *;

b) wdrożenie przez wnioskodawcę technologii lub procesu stosowanego w kraju przez okres nie dłuższy niż 5 lat - 4 punkty.

c) w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w punkcie a) lub b) - 0 punktów.

*Punktacja nie jest sumowana z pkt. b).

2. Dodatkowo, jeśli w wyniku realizacji projektu:

a) powstanie nowy produkt/usługa, które różnić się będą znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów/usług dotychczas wytwarzanych przez firmę - 4 punkty .;

b) nastąpi znaczące udoskonalenie istniejących produktów lub usług polegające na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze funkcjonowanie tych produktów lub usług - 2 punkty pkt.;

c) w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w punkcie a) lub b)- 0 punktów.

Punktacja w ramach pkt. 2 jest sumowana.

§ Punktacja z pkt. 1 i 2 jest sumowana wewnątrz kryterium.

12

3.

Projekt realizowany w branży wysokich technologii lub średnio-wysokich technologii

Promowane będą projekty realizowane w branży wysokich lub średnio-wysokich technologii (według klasyfikacji dziedzin przemysłu OECD[3]).

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku

Projekt realizowany w branży:

§ wysokich technologii - 4 punkty;

§ średnio-wysokich technologii - 2 punkty;

§ w przypadku projektów realizowanych w innych branżach - 0 pkt.

4

4.

Rozwój działalności B+RT wewnątrz przedsiębiorstwa w związku z realizacją projektu.

Premiowane będą projekty, w ramach których zostanie utworzona lub rozbudowana trwała komórka B+RT w strukturze wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku.

§ Utworzenie w ramach projektu, trwałej komórki B+RT w strukturze wnioskodawcy - 8 punktów.

§ Rozbudowa istniejącej komórki B+RT funkcjonującej w strukturze wnioskodawcy

- 4 punkty

§ W innym wypadku - 0 pkt.

8

5.

Liczba utworzonych etatów dla pracowników naukowych.

Podstawą oceniania będzie wskaźnik rezultatu - liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu.

Kryterium promować będzie projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia pracowników naukowych [4].

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku

§ mikroprzedsiębiorstwa - 4 punkty za każde jedno nowe miejsce pracy;

§ małe przedsiębiorstwa - 2 punkty za każde jedno nowe miejsce pracy;

§ średnie przedsiębiorstwa - 1 punkt za każde jedno nowe miejsce pracy.

§ w przypadku niespełnienia powyższych warunków lub braku danych - 0 punktów.

W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 8 pkt.

8

6.

Trwałość nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

Promowane będą projekty, w wyniku których nastąpi utrzymanie nakładów na badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Punktowane będzie utrzymanie nakładów na badania i rozwój w całym okresie trwałości projektu (w odniesieniu do prognozowanych kwot należy zastosować dyskontowanie w oparciu o wskaźnik dyskonta równy 5%).

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku, biznes plan

Wartość nakładów wnioskodawcy na prace badawczo rozwojowe w całym okresie trwałości projektu, mierzona w stosunku do wartości kosztów kwalifikowalnych części badawczej projektu:

§ powyżej 20% - 8 punktów;

§ powyżej 10% do 20% - 6 punktów;

§ powyżej 7 do 10% - 4 punkty;

§ powyżej 3% do 7% - 2 punkty;

§ 3% - 1 punkt;

§ poniżej 3% lub brak informacji - 0 punktów.

8

7.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Preferowane będą projekty przedsiębiorstw - laureatów konkursu Innowator Mazowsza.

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku

§ Wnioskodawca jest laureatem nagrody lub został wyróżniony w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Młoda Innowacyjna Firma - 4 punkty;

§ Wykorzystanie w projekcie rozwiązań autorstwa laureatów konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec (w tym - poprzez zlecenie prac badawczo - rozwojowych lub zatrudnienie) - 2 punkty .

Punktacja nie jest sumowana wewnątrz kryterium.

4

8.

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów celowych

Promowane będą projekty przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w realizacji projektów obejmujących przeprowadzenie badań i wdrożenie otrzymanych wyników.

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki do wniosku, dokumenty potwierdzające realizację projektów badawczych przez wnioskodawcę.

§ Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2004 r. realizował projekty dofinansowane ze środków publicznych, obejmujące przeprowadzenie badań i wdrożenie ich wyników - 6 pkt.,

§ Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2004 r. realizował projekty dofinansowane ze środków innych niż publiczne, obejmujące przeprowadzenie badań i wdrożenie ich wyników - 4 pkt.,

§ Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2004 r. realizował projekty badawcze nie zakończone wdrożeniem wyników - 2 pkt.,

§ Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2004 r. nie realizował ww. projektów lub brak informacji - 0 pkt.

§ Punkty w ramach tire drugiego i trzeciego mogą być sumowane.

6

RAZEM

60

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Kryteria szczegółowe (punktowe)

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Kompleksowość projektu

Preferowane będą projekty przygotowujące tereny inwestycyjne w sposób, jak najbardziej kompleksowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Za każdy element po 3 punkty:

§ kanalizacja;

§ wodociąg;

§ instalacja elektryczna;

§ instalacja gazowa;

§ połączenie z drogą główną;

§ drogi wewnętrzne.

18

2

Lokalizacja projektu na terenie o zwiększonym bezrobociu

Preferowane będą projekty realizujące przedsięwzięcia na terenach o zwiększonej stopie bezrobocia.

GUS

W powiatach, gdzie średnia stopa bezrobocia wynosi w roku poprzednim (rok poprzedzający rok złożenia wniosku):

§ poniżej 100% średniej stopy bezrobocia na Mazowszu

(2 punkty)

§ od 100% do 120% średniej stopy bezrobocia na Mazowszu

(6 punktów)

§ od 121% do 150% średniej stopy bezrobocia na Mazowszu

(9 punktów)

§ powyżej 150% średniej stopy bezrobocia na Mazowszu

(12 punktów)

12

3

Nawiązanie współpracy z potencjalnymi inwestorami

Ocena, czy beneficjent nawiązał współpracę z przyszłymi inwestorami w zakresie wykorzystania terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Nawiązanie współpracy z:

§ 1 inwestorem

(2 punkty)

§ 2-4 inwestorami

(6 punktów)

§ 5-6 inwestorami

(8 punktów)

§ z co najmniej 7 inwestorami (10 punktów)

10

RAZEM

40

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Kryteria szczegółowe (punktowe)

Dotyczą Instytucji Otoczenia Biznesu, z wyjątkiem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1

Kompleksowość proponowanych usług.

Oceniany będzie kompleksowość realizowanych projektów.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Rodzaje oferowanych usług:

§ okołobiznesowe (2 punkty)

§ szkoleniowe (2 punkty)

§ informacyjne (3 punkty)

§ doradcze (3 punkty)

§ proinnowacyjne (4 punkty)

§ finansowe (4 punkty)

18

2

Partnerstwo w ramach realizacji projektu.

Przedmiotem oceny będzie występowanie partnerstwa przy realizacji projektu. Promowana jest realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Realizacja projektu przez:

§ 2 podmioty (4 punkty);

§ od 3 do 4 podmiotów (6 punktów);

§ Powyżej 5 podmiotów (9 punktów).

9

3

Wzrost procentowy liczby obsługiwanych podmiotów dzięki realizacji projektu.

Preferowane będą wnioski przyczyniające się do znaczącego zwiększenia liczby obsługiwanych podmiotów.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ Powyżej 60% (9 punktów)

§ 36-60% (6 punktów)

§ Do 35% (3 punkty)

9

4

Liczba udzielonych usług doradczych w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Oceniany będzie potencjał wnioskodawcy w świadczeniu usług doradczych.

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ poniżej 50 usług (2 punkty)

§ 51-200 usług (4 punkty)

§ powyżej 200 usług (8 punktów)

8

5

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, niezbędny do realizacji projektu.

Preferowane będą projekty, których wnioskodawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem organizacyjnym niezbędnym przy realizacji projektu (kadrę, pomieszczenia).

Wniosek o dofinansowanie projektu

§ . Tak (6 punktów)

§ Nie (0 punktów)

6

RAZEM

50

Kryteria szczegółowe (punktowe)

Dotyczą funduszy pożyczkowych.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1.

Znajomość regionalnych uwarunkowań gospodarczych -stopień skoncentrowania oferty funduszu w województwie mazowieckim.

Kryterium preferuje fundusze, które w swojej działalności skupiają się na podmiotach z regionu Mazowsza. Oceniany będzie odsetek wartości pożyczek udzielonych na rzecz przedsiębiorców zarejestrowanych w województwie mazowieckim w stosunku do wartości pożyczek ogółem funduszu, wg danych za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

§ 90% i powyżej - 6 punktów

§ od 70% do poniżej 90% - 4 punkty

§ od 50% do poniżej 70% - 2 punkty

§ poniżej 50% - 0 punktów

6

2.

Doświadczenie funduszu w zakresie udzielania pożyczek dla sektora MSP.

Fundusz powinien udokumentować dotychczasowe doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności pożyczkowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

Fundusz pożyczkowy ma charakter samofinansujący oraz udziela pożyczek dla sektora MŚP w sposób ciągły w ostatnich trzech latach obrotowych - 3 punkty.

Prowadzenie działalności pożyczkowej przez fundusz minimum 2 lata - 2 punkty.

Wnioskodawca nie spełnia żadnego z powyższych wymagań - 0 punktów.

3

3.

Efektywność wykorzystania kapitału własnego przez fundusz pożyczkowy.

Preferowani będą beneficjenci aktywnie wykorzystujący posiadane środki finansowe. Oceniana będzie wartość pożyczek udzielonych MSP w ostatnim zamkniętym roku obrotowym w stosunku do sumy wszystkich środków pieniężnych pozostających w dyspozycji funduszu (wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego).

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

Punktacja:

§ 0,4 i więcej - 5 punktów,

§ od 0,35 do poniżej 0,4 - 4 punkty,

§ od 0,3 do poniżej 0,35 - 3 punkty,

§ od 0,25 do poniżej 0,3 - 2 punkty,

§ od 0,20 do poniżej 0,25 - 1 punkt,

§ poniżej 0,2 - 0 punktów.

5

4.

Aktywność funduszu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Mazowsza.

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym oceniana będzie wartość pożyczek udzielonych nowozałożonym firmom z sektora MSP z terenu Mazowsza (które do dnia złożenia wniosku o pożyczkę działały krócej niż 12 miesięcy) w stosunku do wartości udzielonych pożyczek ogółem.

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

Punktacja:

§ 25% i powyżej - 8 punktów,

§ Od 20% do poniżej 25% - 5 punktów,

§ Od 15% do poniżej 20% - 3 punkty,

§ Od 10% do poniżej 15% - 1 punkt,

§ Poniżej 10% - 0 punktów.

8

5.

Skuteczność działania funduszu i zdolność powiększania kapitału.

Preferowane będą wnioski funduszy wykazujących dodatni wynik finansowy netto, posiadających niskie wskaźniki strat oraz niskie wskaźniki kosztochłonności.

(Wartość pożyczek utraconych przez fundusz rozumiana jest jako wartość kapitału pożyczek, których fundusz nie ma prawnych możliwości odzyskania).

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.