MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2019-2023

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 13 860

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 817

Liczba użytkowników systemów informatycznych 8 000

wartość projektu

126 174 045,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich

100 939 236,00 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:  

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 7 000

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 3 000 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 5

wartość projektu

14 993 450,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich

11 994 760,00 zł.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44